Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden & Garantiebepalingen // 19-12-2003

..

1. Algemeen

1; Schaalwerk: gebruiker van de hiernavolgende algemene voorwaarden.

2; Opdrachtgever: iedereen die een offerte aanvraagt bij, dan wel ontvangen heeft van Schaalwerk, en iedereen die een opdracht geeft aan of overeenkomst sluit met Schaalwerk. (particulieren, bedrijven of instanties, ontwerpers, constructeurs, onderaannemers of ieder ander die handelt  in dienst van of in opdracht van een instantie of bedrijf)

3; Opdracht: iedere overeenkomst of opdracht tot het leveren van goederen, producten, diensten of werkzaamheden.

2. Toepassing algemene voorwaarden

1* De algemene voorwaarden gelden voor alle offertes van en alle overeenkomsten met Schaalwerk, tenzij hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2* Voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk  van de hand gewezen.

3. Offertes

1* Alleen schriftelijke offertes zijn geldend. Alle offertes zijn vrijblijvend, en zijn geldig gedurende één maand, tenzij anders aangegeven.

2* Genoemde prijzen in offertes :

- gelden bij vermelde aantallen en ongedeelde opdracht.
- gelden bij ongewijzigde uitvoering.
- zijn exclusief btw of andere overheids  heffingen.
- zijn onverpakt, af fabriek, tenzij anders aangegeven.
- zijn gebaseerd op normale werktijden.
- gelden niet automatisch voor vervolg opdrachten.

3* Door Schaalwerk opgegeven budgetramingen, stelposten of begrotingen verplichten Schaalwerk niet tot uitvoeren van een opdracht voor het opgegeven bedrag.

4* Schaalwerk ontleent zich het recht om een aanvaarde opdracht, op basis van een opgegeven budgetraming, stelpost of richtprijs, in redelijkheid op basis van nacalculatie te factureren.

5* Schaalwerk is gerechtigd prijsverhogingen van lonen, grondstoffen, vervoersstoffen, wisselkoersen, verzekeringspremies of overheidsheffingen,die van invloed zijn op nog uit te voeren opdrachten, door te berekenen aan de opdrachtgever. Prijsstijgingen van meer dan 10% van de totaalsom geven de opdrachtgever het recht de opdracht te annuleren.

4. Intellectueel eigendom en auteursrecht

1*  Het is niet toegestaan om offertes, budgetramingen of begrotingen en de daarbij horende informatie en/of tekeningen monsters, modellen of enig andere vorm van kennis of informatie, verkregen van Schaalwerk, te tonen of te noemen aan derden, tenzij hiervoor schriftelijk is toestemming gegeven door Schaalwerk.

2* Op alle in punt 4.1 genoemde zaken geldt auteursrecht en blijven intellectueel eigendom van Schaalwerk, ook na eventueel opdracht.

5. Teruggave

1* Indien een op opdracht niet aan Schaalwerk wordt gegund, is de opdrachtgever verplicht de offerte, inclusief alle bijgevoegde informatie en/of tekeningen, monsters of modellen, per omgaande  terug te sturen naar Schaalwerk, zonder deze te tonen of te noemen aan derden.

6. Uitvoering van opdrachten

1* Schaalwerk ontleent zich het recht om de uitvoering van opdrachten te laten verrichten door derden.

2* De opdrachtgever is verplicht alle nodige informatie te verstrekken, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht/overeenkomst.

3* De opdrachtgever is verplicht goederen of diensten af te nemen op de overeengekomen tijd. Indien hier van wordt afgeweken, zal Schaalwerk de kosten als gevolg hiervan in rekening brengen van de opdrachtgever.

4*  Eventuele gereedstaande goederen, die moeten worden opgeslagen tengevolge van nalatigheid van de opdrachtgever, worden  volledig gefactureerd.

5* Levertijden zijn altijd indicatief, en nimmer een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen.

6* Indien tijdens uitvoering blijkt dat voor een deugdelijke uitvoering het noodzakelijk blijkt de uitvoering te wijzigen, zullen Schaalwerk en de opdrachtgever per omgaande in onderling overleg de overeenkomst in redelijkheid aanpassen. Als de wijzigingen  financiële  of kwalitatieve consequenties hebben voor de opdrachtgever, zal Schaalwerk de opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk informeren.

7* Voor uitvoering op locatie zal de opdrachtgever kosteloos zorg dragen voor de benodigde  werk- en opslagruimte en de in redelijkheid vereiste faciliteiten.

7. Oplevering

1* De opdrachtgever en Schaalwerk dienen samen zo spoedig mogelijk na levering van goederen en/of diensten, het geleverde te onderzoeken op kwaliteit en kwantiteit.

2*  De opdrachtgever dient de uitkomst van het onderzoek aan Schaalwerk te rapporteren.

3* Uitkomsten van onderzoek na levering zonder bijzijn van Schaalwerk moeten uiterlijk binnen 5 werkdagen na levering schriftelijk worden vermeld, anders mag Schaalwerk de levering goedgekeurd achten.

8. Garantie

1* Bij eventuele gebreken blijft de opdrachtgever verplicht tot  het afnemen van de goederen en/of diensten en het nakomen van de betalingsvoorwaarden.

2* Eventuele gebreken aan het geleverde, ten gevolge van Schaalwerk, uitgesloten de schade ten gevolge van opdrachtgever of derden,  zullen door Schaalwerk in overleg met de opdrachtgever zo spoedig mogelijk in orde worden gebracht.

4* Retourneren van geleverde goederen mag alleen na schriftelijke toestemming van Schaalwerk.

9. Aansprakelijkheid

1*  Schaalwerk is nimmer aansprakelijk voor eventuele gevolgschade van welke aard dan ook, ten gevolge van gebreken aan het geleverde van Schaalwerk, maar alleen voor gebreken aan het door Schaalwerk geleverde.

2* Schaalwerk is maximaal aansprakelijk tot een maal het factuur bedrag.

3* Schaalwerk is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, als gevolg van  ontbrekende, onjuiste of onvolledige informatie, die noodzakelijk zijn voor een deugdelijke uitvoering van de opdracht. Kosten als gevolg van ontbrekende, onjuiste of onvolledige informatie, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

4* Schaalwerk is niet aansprakelijk voor de door de opdrachtgever of de  namens de opdrachtgever werkende personen of derden, aangedragen, materialen, constructies, ontwerpen en/of maatvoeringen, tenzij aan Schaalwerk de opdracht is gegeven en voldoende tijd en informatie is gegund, deze te toetsen of te laten toetsen. Kosten hiervoor zijn voor rekening van de opdrachtgever.

5* Schaalwerk is nimmer aansprakelijk voor opzichtschade. Onder opzichtschade wordt verstaan, schade ten gevolge van de uitvoering van de werkzaamheden aan zaken waaraan gewerkt wordt of aan zaken in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt.

6* Schaalwerk is nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van  transport.

10. Betaling

1* Betalingen dienen door de opdrachtgever uiterlijk binnen twee weken na factuurdatum worden voldaan.

2* Betalingsvoorwaarden zijn als volgt, tenzij uitdrukkelijke en schriftelijk anders overeengekomen:

2a* Betalingsvoorwaarden voor opdrachten met een vooraf overeengekomen bedrag: 40% bij opdracht en 60% binnen twee weken na levering.

2b* Opdrachten op basis van nacalculatie zullen wekelijks worden gefactureerd.

2c* Opdrachten aan particulieren: 40% bij opdracht en 60% bij aflevering.

3* Betalingsvoorwaarden van een opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

6* Indien te betalingstermijn wordt overschreden, is Schaalwerk gerechtigd het verschuldigde bedrag met 1% het per maand te verhogen, rekenend vanaf de factuurdatum, boven op de wettelijke rente.

7* Als de opdrachtgever verzuimt  te betalen, is Schaalwerk gerechtigd het incasso uit handen te geven.  Alle hieruit volgende kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. Tevens is Schaalwerk gerechtigd eventueel onderhanden zijnde opdrachten op te schorten.

11. Eigendomsvoorbehoud

1* Alle geleverde zaken (alsmede schetsen, ontwerpen, tekeningen, software, films, foto’s en alle andere gegevens en bestanden) en goederen blijven eigendom van Schaalwerk, totdat de opdrachtgever alle overeengekomen verplichtingen is nagekomen.

2* Indien derden beslag leggen of beslag willen gaan leggen op, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde, zaken en of goederen, is de opdrachtgever verplicht dit per onmiddellijk na hiervan kennis genomen te hebben, dit te melden aan Schaalwerk.

12. Opeisbaarheid

1* Er geldt een opeisbaarheid voor alle geleverde zaken en goederen door Schaalwerk, bij faillissement, surseance van betaling of schuldsanering van de opdrachtgever.

13. Overmacht

1* Schaalwerk kan niet gehouden worden tot het nakomen van zijn verplichtingen indien Schaalwerk wordt gehinderd door omstandigheden ten gevolge van overmacht.

2* Onder overmacht wordt verstaan alle van buitenaf komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waar Schaalwerk geen invloed op heeft.

3* Indien de overmacht langer voortduurt dan twee maanden, is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

4*  Schaalwerk is nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van het ontbinden van een overeenkomst.

5* Indien Schaalwerk ten tijde van het intreden van overmacht reeds een gedeelte geleverd heeft, of in staat is een gedeelte te leveren, is Schaalwerk gerechtigd dit gedeelte te factureren.

14. Geschillen

1* Op alle geschillen tussen opdrachtgever en Schaalwerk is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

2* Schaalwerk en opdrachtgever zullen pas een geschil aan de rechter voorleggen, nadat beide zich tot het uiterste hebben ingespannen het geschil in redelijkheid onderling  te beslechten

3* De rechter in de feitelijke vestigingsplaats van Schaalwerk is bevoegd, tenzij de wet anders bepaalt.

15. Ter inzage

Deze algemene voorwaarden zijn d.d. 19-12-2003 gedeponeerd bij de KvK te Utrecht.

 

Garantiebepalingen

Algemene Voorwaarden & Garantiebepalingen // 19-12-2003

..

 

Garantie

Schaalwerk geeft 2 maanden garantie op haar producten onder voorbehoud van de volgende bepalingen:

Algemeen

1.De garantie gaat in op de dag van aflevering.
2.De garantie omvat het op verzoek van de opdrachtgever herstellen van montage en fabricagefouten.
3. Aanspraken op de garantie moeten binnen de garantieperiode worden kenbaar gemaakt.
4. Bij kleine reparaties op locatie worden na een gebruiksperiode van meer dan 2 maanden voorrijkosten doorberekend.
5. Bij beoordelingen van claims op onze garantieregeling worden na een gebruiksperiode van meer dan 2 maanden voorrijkosten doorberekend.

Uitsluitingen

1. Normale slijtage en beschadigingen vallen niet onder de garantie.
2. Schades ten gevolge van oneigenlijk gebruik of een onjuist onderhoud zijn uitgesloten van de garantie.
3. Reparaties, zonder toestemming van Schaalwerk, hebben uitsluiting van de garantie tot gevolg.
4. Indirecte schades die het gevolg zijn van een eventueel defect, zoals inkomstenderving e.d. zijn eveneens uitgesloten van de garantie.

Motoren en mechanieken

Wanneer Schaalwerk ingevolge een terecht beroep op de garantiebepalingen een motor of mechaniek moet vervangen, dan wordt rekening gehouden met een afschrijving van 10% van de waarde van het onderdeel per 2 maanden.

Lichtarmaturen

Schaalwerk geeft 2 maanden volledige garantie op gebreken aan lichtarmaturen ten gevolge van materiaal-, of constructiefouten. Deze garantie is niet van toepassing op de lichtbron en de glazen kap (indien van toepassing). Bij reparaties en wijzigingen door derden, alsmede bij gebreken die ontstaan uit het niet opvolgen van de geldende montage- en gebruiksvoorschriften, vervalt deze garantie.

Elektronica

Schaalwerk geeft 2 maanden volledige garantie op gebreken aan elektronica ten gevolge van materiaal-, of constructiefouten. Bij reparatie en wijzigingen door derden alsmede bij gebreken die ontstaan uit het niet opvolgen van de geldende montage- en gebruiksvoorschriften, vervalt deze garantie.

 

Algemene Voorwaarden & Garantiebepalingen